ONLINE SUPPORT
Ms. Thanh Nhan
Dedicate To Health
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
Coming Soon..
Read more PREGNAUSE
Coming Soon..
Read more PLATETICA
RILPIRANT Viên nén bao phim Rilpivirine 25 mg
Read more RILPIRANT
HERIDONE Viên nén bao phim Risperidone 2 mg
Read more HERIDONE
CELEGESIS Viên nang cứng Celecoxib 200 mg
Read more CELEGESIS
PARCAMOL Viên nén bao phim Paracetamol 500 mg
Read more PARCAMOL
LEVOFLOXACIN 250 Viên nén bao phim Levofloxacin 250 mg
Read more LEVOFLOXACIN
HERAGABA Viên nang cứng Gabapentin 600 mg
Read more HERAGABA
ETOXIA Viên nén bao phim Etoricoxib 120 mg
Read more ETOXIA
ETOXIA Viên nén bao phim Etoricoxib 90 mg
Read more ETOXIA

Products

CAPELODINE
Capecitabine 150 mg, 500 mg film coated tablet
CGOVIR
Viên nén bao phim Sofosbuvir 400 mg
SIDELENA-D (Sildenafil 25 mg + Dapoxetine 15 mg)
SIDELENA-D (Sildenafil 25 mg + Dapoxetine 15 mg)
SIDELENA-D (Sildenafil 50 mg + Dapoxetine 30 mg)
SIDELENA-D (Sildenafil 50 mg + Dapoxetine 30 mg)
Sildenafil 100 + Dapoxetine 60
SIDELENA-D (Sildenafil 100 mg + Dapoxetine 60 mg)
Telmisatan 20 mg
TELBLOCK Viên nén Telmisartan 20 mg
Telmisartan 40 mg
TELBLOCK Viên nén Telmisartan 40 mg
Telmisartan 80 mg
TELBLOCK Viên nén Telmisartan 80 mg
AMNOL Viên nén bao phim Cilnidipine 5 mg
AMNOL Viên nén bao phim Cilnidipine 5 mg
AMNOL Viên nén bao phim Cilnidipine 10 mg
AMNOL Viên nén bao phim Cilnidipine 10 mg