ONLINE SUPPORT
Ms. Thanh Nhan
Dedicate To Health
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
Coming Soon..
Read more PREGNAUSE
Coming Soon..
Read more PLATETICA
RILPIRANT Viên nén bao phim Rilpivirine 25 mg
Read more RILPIRANT
HERIDONE Viên nén bao phim Risperidone 2 mg
Read more HERIDONE
CELEGESIS Viên nang cứng Celecoxib 200 mg
Read more CELEGESIS
PARCAMOL Viên nén bao phim Paracetamol 500 mg
Read more PARCAMOL
LEVOFLOXACIN 250 Viên nén bao phim Levofloxacin 250 mg
Read more LEVOFLOXACIN
HERAGABA Viên nang cứng Gabapentin 600 mg
Read more HERAGABA
ETOXIA Viên nén bao phim Etoricoxib 120 mg
Read more ETOXIA
ETOXIA Viên nén bao phim Etoricoxib 90 mg
Read more ETOXIA

Physiology

RILIXETIN
Film-coated tablet Dapoxetine 30 mg, 60 mg
SIDELENA-D
SIDELENA-D (Sildenafil 25 mg + Dapoxetine 15 mg)
VARDELENA
VARDELENA 10mg Vardenafil oral dispersible tablet
MIFE 10
MIFE 10 Mifepristone Tablets 10 mg
SIDELENA-D (Sildenafil 100 mg + Dapoxetine 60 mg)
SIDELENA-D (Sildenafil 100 mg + Dapoxetine 60 mg)
MIFE 200
MIFE 200 Mifepristone Tablets 200 mg